Novin Gene

Real-Time PCR Kits

PML-RARA RQ Kit

تشخیص و کمیت سنجی رونویسی ترانسلوکاسیون PML-RARA

ناهنجاری کروموزومیPML-RARA  حاصل از جابجایی کروموزومی ۱۵;۱۷ می­باشد. در نتیجه این جابجایی، ژن RARA (Retinoic Acid Receptor Alpha) در مجاورت ژن PML (promyelocytic leukemia) قرار می گیرد  و یک ژن هیبرید تشکیل می شود. این مجاورت سبب تولید پروتئین هیبریدی       PML-RARA می شود که به عنوان مهارکننده رونویسی عمل می کند و سبب اختلال در تمایز رده میلوییدی (myeloid) می شود. این ترانسلوکاسیون در بیش از ۹۰% موارد APL (acute progranulocytic leukemia) ، حدود ۱۰ تا ۱۵% کل موارد AML (acute myeloid leukemia) مشاهده می شود.

محل شکست و اتصال برای ژن RARA در اینترون۲ واقع شده است. اما نقاط شکست و اتصال ژن PML  متفاوت بوده میتواند در اینترون ۶، اگزون ۶ و اینترون ۳ اتفاق بیفتد. در نتیجه سه نوع ایزوفرم برای رونوشت PML-RARA با عنوان بلند(Long. L. bcr1) ، متغیر (Variant. V. bcr2) و کوتاه (Short. S. bcr3) تولید می شود. این زیرگروه ها به ترتیب هریک ۵۵%، ۵% و ۴۰% از موارد PML-RARA را شامل می شوند.

کیت حاضر مواد لازم برای تشخیص این ترانسلوکاسیون و محاسبه درصد آن پس از تشخیص و طی دوره درمان به روش Real-Time PCR را فراهم می کند.

Category:

Description

نکات مهم

کاربری آسان

 میکس هایPCR  کیت حاوی کلیه مواد لازم برای شناساییcDNA هدف بوده و نیازی به آماده سازی یا افزودن سایر موارد ندارد. لذا آزمایش به سادگی با افزودن میکس و سپس cDNA  به لوله PCR  قابل انجام بوده و نتیجه در کانال FAM/Green  برای PML-RARA و در کانال   VIC/Yellow برای ژن کنترل مشاهده می شود.

ژن کنترل

کیت همچنین حاوی میکس و استانداردهای ژن   ABLمی باشد. با تعیین میزان بیان این ژن می توان PML-RARA را نرمال نمود و از کیفیت نمونه گیری، استخراج RNA و تهیه  cDNA نیز اطمینان حاصل نمود. آزمایش ABL همچنین می تواند وجود عوامل مزاحم و یا خطای آزمایش را آشکار ساخته و از نتیجه منفی کاذب پیشگیری کند.

کنترل کیفیت

میکس و استانداردها در سری های متوالی تولید شده و هر سری تنها پس از طی مراحل کنترل کیفی و بررسی اختصاصیت، حساسیت، صحت و دقت توزیع می شود.

تنظیم سریع و آسان

فایل ارسالی به همراه کیت با انجام تنظیمات حرارتی و فلورسانس علاوه بر آماده سازی سریع و آسان دستگاه، نقش کاربر و احتمال خطا را به حداقل می رساند.

محتویات

کیت حاوی PCR Mix و پنج استاندارد برای PML-RARA،  PCR Mix و چهار استاندارد برایABL ، یک Primer و آب، دفترچه راهنما و یک لوح فشرده می باشد.

بسته بندی

کیت در قالب های بیست و چهار، چهل و هشت، و نود و شش واکنش ۲۵ میکرولیتری در دسترس می باشد.

پشتیبانی علمی و فنی

تیم پشتیبانی همواره همراه شما و  آماده پاسخگویی و مشاوره از طریق تلفن و ایمیل می باشد. حضور در آزمایشگاه شما و برگزاری دوره های آموزشی یک روزه نیز از جمله خدماتی است که می توانید از آن بهره مند شوید.

PML-RARA Quick Guide
PML-RARA Manual
PML-RARA StepOneTemplates
PML-RARA RotorGene Templates

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “PML-RARA RQ Kit”

Your email address will not be published. Required fields are marked *